O Klubu 
KLUB CI-5
V osmdesátých letech, kdy svoboda a demokracie byly pro mnohé občany tehdejšího Československa jenom snem, vzniklo mnoho nikde neregistrovaných zájmových skupin, neoficiálních klubů, kde se sdružovali lidé svobodně smýšlející, lidé kteří měli negativní vztah k tehdejšímu režimu, toužící po změnách a svou zájmovou činností tento vztah dávali na vědomí svému okolí. Zvláštní skupinu tvořili ti, kteří měli jako své hobby střelbu a sběratelství palných zbraní. Touha držet legálně zbraň byla tak silná, že mnozí byli členy organizací nad nimiž vlála rudá hvězda, aniž by k tomuto symbolu měli ten sebemenší vztah. Držet zbraň, sportovně střílet byla totiž výsada pouze vyvolených.

Činnost takových skupin občanů byla režimem důsledně monitorována, nelze ale říci, že by se jednalo v pravém slova smyslu o formu odboje, byla to jakási revolta. Jakýsi primitivní stupeň konspirace však existoval a proto jejich činnost byla převážně spojena se společným pobytem ve volné přírodě. Informace o konání akcí se šířily převážně z úst do úst.

Po politických změnách v roce 1989 se tyto skupiny okamžitě vrhly na malé a střední podnikání, jelikož to byla součást té svobody, o které snili. Jen nepatrná část se stala součástí většího podnikání, neboť neměli majetky a nemohli konkurovat kapitálu, se kterým začali v té době již bývalí soudruzi. Pro lidi, o kterých hovoříme, není navíc dosažení majetku tou nejvyšší prioritou, protože mají žebříček hodnot postavený poněkud jinak. Takto popsaná skupina lidí tvoří základ klubu CI-5

Historie klubu CI-5
Klub CI-5 vznikl v roce 1993 jako občanské sdružení s registrací u Ministerstva vnitra II/s-OS/1-28018/95-R. Samotný název nese v sobě smysl a obsah činností.
C – Club I - International (mezinárodní) a 5 - pět základních činností klubu

1) sdružovat lidi, kteří mají zbraň pro výkon své profese
2) sdružovat lidi, kteří mají zbraň jako své hobby
3) sdružovat lidi se zájmem o vojenskou historii a techniku
4) sdružovat sběratele
5) sdružovat lidi, kteří mají country a tramp jako životní styl

Členskou základnu dnes tvoří 1.680 členů jak v České republice, tak v zahraničí. Zahraniční členové jsou převážně emigranti po roce 1968 v USA, Kanadě, Austrálii, Švýcarsku aj. Do těchto zemí emigrovali jako do svobodného světa. Jejich cílem nebyl majetek, ale svoboda a hlavně svoboda cestovat a poznávat. Většina členů klubu je bez politické příslušnosti, ale s pravicově, ničím nezatíženým smýšlením v duchu demokracie a svobody s vlasteneckým cítěním v duchu angloamerického vnímání vztahu k vlasti.

V prostorách klubu se ročně odehrávalo 250 hudebních produkcí, složených z různých hudebních žánrů – tradiční jazz, country, bluegrass, rock n´ roll, trampské hudby, ale i lidovky atd. Na půdě klubu se pokřtilo na 80 hudebních nosičů, probíhaly besedy s účastníky druhého a třetího odboje, setkání s legionáři, ale i kurzy na získání zbrojního průkazu či myslivecké kurzy k získání loveckého oprávnění. Klub pořádal a pořádá mnoho akcí mimo klubové prostory, jako střelecké soutěže, hudební festivaly, různá setkání. Na produkci takto pojatých akcí spolupracuje s agenturou CI-5. Klub navštívily vzácné návštěvy a osobnosti - důstojníci Americké námořní pěchoty, Americké národní gardy, Britské královské gardy, důstojníci Francouzské armády, důstojníci MI5 a další. Členové klubu CI-5 stáli u zrodu Aktivních záloh Armády České republiky, jakožto dobrovolných jednotek armády, složených z občanů, kteří jsou ochotni se podílet na obraně pravé demokracie a svobody a to naprosto nad rámec svých občanských povinností. Další významnou rovinou spojení je poměrně značná část členské základny, která má v USA rodinné příslušníky a přátele.
Vztah klubu CI-5 ke Spojeným státům Americkým vychází z historie naší předmnichovské republiky, kdy se Spojené státy staly aktivními při vzniku ČSR a to hlavně významnou politickou podporou. Dále se staly vzorem obrany demokracie a svobod oproti mnohokrát slabé Evropě.

Prezident Klubu CI-5
Jiří Kunc